Klimaatimpact Nederlandse vleesvarkens in dertig jaar bijna gehalveerd

Een uitgebreide trendanalyse van de Nederlandse varkenshouderij toont een verlaging van broeikasgasemissies per kilogram levend gewicht sinds 1990. Wageningen Livestock Research voerde in samenwerking met Blonk een grondige levenscyclusanalyse (LCA) uit, waarin de broeikasgasemissies tussen 1990 en 2020 werden berekend. In deze analyse werd een groot deel van de varkenshouderijketen geanalyseerd, vanaf de opfok van de zeugen tot en met het vleesvarkensbedrijf. De analyse toonde een reductie van broeikasgasemissies per kilogram levend gewicht van 46%.

Voor de analyse is er data verzameld over de verschillende jaren. Data over voer ging bijvoorbeeld over samenstellingen, herkomst, gehaltes en teelt, en data over productiekenmerken over voederconversie, gewicht en energie verbruik op het bedrijf. In de analyse is gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen (carbon footprint), uitgedrukt in CO2-eq per kilogram levend gewicht (CO2-eq/kg LW). De belangrijkste bijdrage aan de totale emissies kwam voor alle jaren uit voerproductie (dus teelt, processing, transport, verandering landgebruik) en methaanemissies uit de mestopslag voor zowel biggen als vleesvarkens.

Betere voerbenutting

De uitkomst toont dat een big in 2020 een 56% lagere uitstoot van CO2-eq/kg LW heeft ten opzichte van 1990. Vleesvarkens, inclusief opfok biggen, hadden een 46% lagere uitstoot van CO2-eq/kg LW ten opzichte van 1990. De verlaging kwam met name door een betere voerbenutting en een lagere organische stof excretie. Dit verlaagde de emissies van voerproductie en methaanemissies uit de stal. Daarnaast namen ook de emissies per kilogram voer in 2020 ten opzichte van 1990 af door onder andere meer opbrengsten per hectare, andere voer ingrediënten en hoger gebruik van bij- en restproducten uit de foodsector.

Er zijn verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de onzekerheid van bepaalde input data te analyseren. Deze analyses toonden dat de verlaagde uitstoot van CO2-eq/kg LW van vleesvarkens in 2020 ten opzichte van 1990 een range had tussen 33% en 52%.

Vervolg

De LCA laat zien dat de meeste reductie voor biggen en vleesvarkens te halen is in voerproductie, voederconversie, en methaanemissies uit mestopslag. In het vervolg van dit onderzoek zullen verschillende reductie strategieën doorgerekend worden om inzicht te geven in verdere verlaging van broeikasgassen in de varkenshouderij.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in samenwerking met Blonk in het kader van het project Vitale Varkenshouderij, gefinancierd door de Topsector Agri & Food, in een publiek-privaat partnerschap met Coalitie Vitale Varkenshouderij.

Bron: Wageningen University & Research